นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ได้เข้ารับการอบรม การป้องกันเอดส์ ในวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ หอประชมโร...
Update :17 กันยายน 2561
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ นำนักเรียนระดับชั้น ม.1-3 เข้าค่าย อบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดพระพุทธบาทผาหนาม ในวันที่ 14 -15 ...
Update :15 กันยายน 2561
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ นำนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดพระพุทธบาทผาหนาม ในวันที่ 14 กันยา...
Update :14 กันยายน 2561
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ นำนักเรียนชั้นป.4-6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ น้ำพุร้อนสันกำแพง และเวียงกุมกาม จ.เชี...
Update :13 กันยายน 2561
ดูรายละเอียด...

โรงเรียนบ้านป่าคา ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2561 กับเทศบาลตำบลดงดำ เทศบาลลี้ เทศบาลวังดิน และอ...
Update :8 กันยายน 2561
ดูรายละเอียด...

ครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่ายาว เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครพิทักษ์ฟัน (อสฟ.) ตามโครงการเครือข่ายโรงเ...
Update :7 กันยายน 2561
ดูรายละเอียด...